Околна среда

 • Екологично- отговорно продуктово предлагане

  Анталис създаде еко-съобразен продукт, предложение, което е едно от най-достъпните на пазара днес, приложимо за всички видове печат и довършителни техники. Това дава възможност на корпоративните клиенти по-лесно да интегрират употребата на хартия в своята CSR политика като същевременно се вземат предвид разходите и приоритетите на приложението.

  Но какво точно означава еко-съобразна хартия? Едно надеждно определение на еко-съобразна хартия трябва да включва 2 вида гаранции - на източниците за доставка на сурови материали и на производствения процес. Определението трябва да включва тази техническа сложност. То трябва да отговаря на всички критерии на разработената от Анталис Green Star System. За да може един продукт да бъде еко-съобразен трябва да има поне 3 звезди.

  Открийте Зелената Бяла Хартия.

Green_connection_259x194.jpg

Връзка  с природата и система Зелена звезда на Анталис

Амбицията на Анталис е да се отвърди като безпорен зелен лидер в хартиената промишленост чрез определяне на ясни стандарти. Анталис винаги е работил в тясно сътрудничество със своите доставчици, клиенти и други заинтересувани страни за комбиниране на иновации, добавена стойност и проследяване на екологичните показатели. Анталис също така организира събития като Зелени седмици, Зелени дни....

Анталис разработи umbrella corporate  green идентичност, по известна като "Анталис Връзка с природата". Това означава, че в бъдеще такива специални  зелени средства за комуникация като зелен печат, разпознаваемо лого, което ще разграничи Анталис от останалите, ще се появят върху всички корпоративни материали за комуникация, продуктови брошури и дипляни, когато те се отнасят до зелени проекти или инициативи.

Разгледайте нашите еко-отговорни продукти тук.

 • Система за избор на доставчици

  Анталис следва процес на избор на доставчик, който работи по безпристрастен, справедлив и обективен начин.

  Работата на кандидатите за доставчици свързана със социална и екологична отговорност се взима предвид заедно  с качеството и устойчивостта на продуктите.

 • Устойчиви услуги за подпомагане на развитието

  Изборът  на подходяща хартия за специални нужди може да се окаже трудна задача, когато имате много богат  избор . Анталис предлага редица услуги и инструменти, които могат да помогнат на клиентите да се ориентират в сложните води на екологични сертификати и разпоредби,  да разберат  възможното екологично въздействие на техния избора на хартия, както и да открият техническите и приложни възможностти  на хартиите.

 • Мулти-сайт FSC ® и PEFC сертифициране

  Анталис също така обръща сериозно внимание на екологичните препоръки по цялата верига на доставките. Анталис е първата фирма на пазара с FSC ® и и PEFC сертификация, за да може да  гарантира пълна прозрачност и проследяемост по цялата верига на доставките. Одитите се извършват на логистиката (етикетиране, отделно съхранение на продукта, доставка), както и информационни системи (рефериране, продуктови категории...) маркетинг и продажбени процеси (употреба на лого, обучения). Използването на стандарти означава, че всички сертифицирани страни трябва да отговарят на едни и същи изисквания за своите клиенти.

 • Инструменти 

  • Екокалкулатор: Благодарение на екокалкулатора на Анталис, клиентите могат да видят как точно  са намалили своето въздействие върху околната среда като са използвали хартии от рециклираната гама на Анталис в сравнение с тези произведени от не-рециклирани влакна.

  • Брошури и мостри свързани с околната среда: продуктовите брошури осигуряват на клиентите кратка и ясна информация за техническите характеристика и приложения на всяка марка. Благодарение на мострите те могат да се докоснта до продуктите и да оценят техния потенциал. Брошурите също така включват информация за CSR политиката на Sequana.

paperman