Околна среда

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Нашата  политика за покупки

Анталис се опитва да работи с доставчици, които зачитат околната среда във всекидневната си работа

Действия

 • Да насърчим доставчиците при оптимизирането на ефикасността на производствените си процеси и да подпомогнем разпространението на подобренията за околната среда чрез верига на доставки.
   
 • Да бъдем признателни към доставчиците, които имат ясна местна политика за околната среда.
   
 • Да насърчим доставчиците да наблюдават въглеродните емисии на продуктите си и да развиваме практики за продукти и фабрики с ниски емисии.
   
 • Да търсим пласмент на бизнеса си към фабрики или доставчици, които са достигнали или работят за сертифицирана Environmental Management System (EMS) /Система за управление на околната среда/като ISO 14001 или Eco - Management and Audit Scheme (EMAS) /Система за Еко-управление и одит/ или други признати фирмени стандарти.
   
 • Да се подсигурим, че фабриките и доставчиците доставят продукти директно до Central Distribution Centers (CDC’s) /Централните дистрибуционни центрове/ или Regional Distribution Centers (RDC’s) /Регионалните дистрибуционни центрове/, където да се складират, за да се намалят въглеродните емисии, свързани с транспорт.
   
 • Анталис ще осигури широка гама от екологични продукти, както сертифицирани (FSC & PEFC) така и рециклирани.
 • Анталис ще изготви системи за отчитане и оценяване на екологичните показатели и дейността на доставчиците си.
   
 • Antalis International е поела ангажимент за внедряване и поддържане на FSC & PEFC Chain of Custody /FSC и PEFC поредица от грижи/ по време на цялата си работа. Подходът за управление на управителния борд за международно развитие със седалище в Париж засилва това и за всеки, който би го изискал.
   
 • Проблемите от социално, здравословно и безопасно естество са важни за Antalis International и това се комуникира и с нашите доставчици.
   
 • Да даваме подкрепа, насоки и съвети при поискване относно всички екологични предимства на нашите продукти, както и за доставчиците към всички наши клиенти.

 

Ключови показатели за ефективност

 • Да гарантираме, че доставчиците ни разполагат с копие от Политиката за поръчки.

Отговорен извор

Sequana е развила рамка за отговорно снабдяване базирана на кодекса на поведение на  Sequana  и корпоративните принципи за социална отговорност на групата за да осигури устойчивост и отговорност във всички наши дейности по снабдяването. Тази рамка е приложима за  всички дървесини и източници на харетии в рамките на обектите на групата (Анталис  и Arjowiggins).

Тази рамка и свързаните с нея принципи са детайлизирани в " Устойчива политика за дървесините и източниците на хартия " приета от групата през декември 2013, за повече информация кликнете тук.

 

paperman