Околна среда

Reach_259x194.png

Анталис и европейската регулация REACH

Уважаеми клиенти,

Както може би знаете, европейската регулация 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) влезе в сила от 1.06.2007г. Спазването на регулацията включва няколко етапа и регулаторните изисквания варират в зависимост от естеството на продуктите и количеството, предлагано на европейския пазар. 

Анталис, като дистрибутор, няма никакви задължения за предварителна регистрация или регистрация по REACH.

Разбира се, Анталис проследява внимателно със своите доставчици (както и за техните доставчици) дали са завършили необходимите изисквания относно химичните вещества, които се използват, и ще продължи проследяването в бъдеще.

Регулацията REACH също включва изискване за информираност относно определени продукти, съдържащи "Вещество с особено голямо въздействие"с концентрация по-висока от 0.1%м/м.

На базата на сегашните ни познания и специфирчната информация, предоставена ни от нашите доставчици, само една много малка група от продукти в портфолиото на Анталис съдържат такива вещества. Списъкът с тези продукти и всички необходими детайли са достъпни при поискване и се обновяват при получаване на нова информация от доставчиците ни.

Нашите търговски екипи са на разположение да отговорят на всякакви въпроси, свързани с тази тема.

*Вещества с особено голямо въздействие (SVHC) във връзка с REACH (Приложение 14): Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукция вещества (CRM категория 1 или 2), устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества (PBT) или много устойчиви и много биоакумулиращи вещества (vPvB), и/или вещества, за които има научно доказателство за вероятни сериозни въздействия върху здравето на човека или околната среда, и които пораждат еквивалентна степен на безпокойство вещества. 


Списъкът с тези продукти и всички необходими детайли са достъпни в документа с линк и се обновяват при наличието на нова информация от доставчиците.

За версия за печат, натиснете тук.

Официален текст от ЕС: натиснете тук.

paperman