Условия за употреба

Правна информация

 

Този УЕБСАЙТ www.antalis.bg е редактиран от:

 „Анталис България” ЕООД, бул.“Христофор Колумб“ 64, Sofia Airtport Center, сграда Б3, офис А, гр. София, п.к. 1528, с ЕИК: 130221169

Представител на редактора:

Пламен Димитров, Управител на Анталис България ЕООД

Хостинг:

SOGETI FRANCE,  с регистрация на адрес 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Франция), и регистрационен номер 479 942 583, представлявано от г-н Christophe BONNARD, като Управител.

 • Задължителен характер
 • Дефиниции
 • Цел на УЕБСАЙТА
 •     Само за професионална употреба
 •     Управление на УЕБСАЙТА
 •     Право на интелектуална собственост
   
 • Хипервръзки
 • Изключване и ограничаване на отговорността
 • Защита на личните данни
 • Приложимо право и изключителна юрисдикция
 • Запитвания

Задължителен характер

Навигацията в този УЕБСАЙТ означава безрезервно одобрение от страна на потребителя на всички настоящи условия за ползване, включително изключване и ограничаване на отговорността. Настоящите условия за ползване са предназначени да дефинират общите правила, по които АНТАЛИС предоставя достъп до УЕБСАЙТА и по които потребителите ще имат достъп до него и ще го използват.

Текущата онлайн версия на тези общи условия за ползване е единствената приложима версия през целия период на ползване на този УЕБСАЙТ и докато не бъде заменена с нова версия.

Дефиниции

 

„АНТАЛИС“ означава „Анталис България” ЕООД, бул.“Христофор Колумб“ 64, Sofia Airtport Center, сграда Б3, офис А, гр. София, п.к. 1528, с ЕИК: 130221169.

„Хостинг доставчик“ означава [SOGETI FRANCE,  с регистрация на адрес 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Франция), и регистрационен номер 479 942 583, представлявано от г-н Christophe BONNARD, като Управител.

„УЕБСАЙТ“ означава www.antalis.bg

„Услуги“ означава услугите, достъпни на УЕБСАЙТА.

„Потребител“ означава всяко лице, използващо УЕБСАЙТА или някоя от услугите, предлагани на УЕБСАЙТА.

„Член“ означава потребител, идентифициран в УЕБСАЙТА.

„Идентификатор“ означава информацията, необходима за идентифициране на потребител в УЕБСАЙТА за достъп до разделите, ползвани само от членовете.

„Парола“ означава поверителна информация, която, когато се използва заедно с идентификатора, позволява на потребителя да докаже своята самоличност.

"Хипервръзки" означава всеки уебсайт на трета страна или външен интернет източник, свързан с УЕБСАЙТА, който не се контролира и за който АНТАЛИС не носи отговорност.

Цел на УЕБСАЙТА

 

Целта на този УЕБСАЙТ е да предоставя на Потребителите информация за продукти и услуги, предлагани от АНТАЛИС.
 

УЕБСАЙТЪТ е строго ограничен за професионална употреба

Този УЕБСАЙТ е предназначен и строго ограничен за професионална употреба, като изрично се изключва всякаква друга употреба, включително всяка употреба от или като потребител (консуматор).

Използвайки този УЕБСАЙТ, всеки потребител декларира и гарантира, че той действа само за професионални цели и по този начин се отказва от всяко право, свързано със защитата на потребителя (консуматора) при използването на този УЕБСАЙТ, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство.

Ако сте потребител (консуматор), не трябва да купувате или извършвате никакви действия, свързани с покупка на този УЕБСАЙТ или каквото и да е действие въз основа на информация, публикувана на този УЕБСАЙТ. Ако използвате този УЕБСАЙТ в нарушение на настоящите условия за ползване въпреки това предупреждение, Вие правите това на свой собствен риск и АНТАЛИС отхвърля всякаква отговорност в това отношение.

Управление на УЕБСАЙТА

За добро управление на УЕБСАЙТА, АНТАЛИС може по всяко време:

 • Да спре, прекъсне или ограничи достъпа до целия или част от УЕБСАЙТА, да запази достъпа до УЕБСАЙТА или до определи части от УЕБСАЙТА, за определена категория потребители.
 • Да изтрива всякаква информация, нарушаваща функционирането на УЕБСАЙТА или неотговаряща на националните и международните законови и подзаконови актове, или считана за неподходяща или незаконна.
 • Да спира УЕБСАЙТА, за да го актуализира.
   

Интелектуална собственост

Всички търговски марки, снимки, текстове, коментари, илюстрации, движещи се или статични изображения, видео последователности, звуци, включително компютърни приложения, които могат да бъдат използвани за осигуряване на функционирането на УЕБСАЙТА и по-общо всички елементи, които са възпроизведени и използвани в УЕБСАЙТА, са защитени от законите за интелектуална собственост.

Те са изцяло собственост на АНТАЛИС или нейните партньори. Всяко възпроизвеждане, представяне, използване или приспособяване, под каквато и да било форма, на всички или на част от тези елементи, включително компютърни приложения, без предварителното писмено одобрение на АНТАЛИС, е строго забранено. Незавеждането на дело от страна на АНТАЛИС веднага щом узнае за неразрешена употреба, не следва да се счита за разрешаване на такава употреба и отказ за завеждане на съдебни дела.

Хипервръзки

УЕБСАЙТЪТ може да включва връзки към уебсайтове на трети страни или външни интернет източници („Хипервръзки“). АНТАЛИС няма контрол върху и не може да контролира никакви хипервръзки. Следователно, АНТАЛИС не носи отговорност за такива хипервръзки и отхвърля всякаква отговорност за съдържанието, рекламата, продуктите, услугите и всякакви други материали, достъпни или произлизащи от уебсайтове на трети страни и външни източници.

В допълнение, АНТАЛИС не носи отговорност за никакви вреди или загуби, действителни или претендирани, произтичащи от използване или от разчитане на съдържанието, или на стоки и услуги, достъпни в тези хипервръзки.

Освобождаване от отговорност

АНТАЛИС полага разумни усилия да предоставя точна и актуална информация на УЕБСАЙТА и си запазва правото да променя съдържанието по всяко време без предизвестие. АНТАЛИС не дава никаква гаранция за точността или пълнотата на УЕБСАЙТА, което включва и хипервръзки или всяка друга електронна връзка, достъпна директно или индиректно от УЕБСАЙТА.

Потребителят носи отговорност за проверка на точността на информацията чрез допълнителни средства, включително пряк контакт с АНТАЛИС.


В резултат на това АНТАЛИС не поема никаква отговорност, произтичаща от:

 • неточност или пропуск в съдържанието на УЕБСАЙТА; 
 • недостъпност на УЕБСАЙТА;
 • поява на бъгове; 
 • грешка, свързана със съдържанието на УЕБСАЙТА;
 • щети, произтичащи от измамно проникване на трета страна, което води до промени в информацията, съдържаща се в УЕБСАЙТА;
 • вреди или щети, причинени от неразрешени или незаконни промени в съдържанието на УЕБСАЙТА;
 • и по-общо, вреди или щети, преки или косвени, и независимо от причината, произхода, естеството или последствията, които произтичат от достъпа или невъзможността за достъп до УЕБСАЙТА и/или използването на информацията, налична пряко или непряко на УЕБСАЙТА.

АНТАЛИС не носи отговорност за загуби или щети, причинени от вирус, атака за отказ от услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното Ви оборудване, програмите на компютъра Ви,  данните Ви или друг патентован материал поради използването на УЕБСАЙТА или каквото и да било изтегляне на съдържание на този УЕБСАЙТ или на друг уебсайт на трети страни или друг интернет източник, свързан с УЕБСАЙТА.

АНТАЛИС отхвърля всякаква отговорност за съдържанието на който и да било уебсайт на трети страни или външни интернет източници, свързани с този УЕБСАЙТ. Такива връзки не трябва да се тълкуват като съгласие на АНТАЛИС за тяхното съдържание. АНТАЛИС отхвърля всякаква отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването на уебсайт на трети страни или външен интернет източник, свързан с този УЕБСАЙТ.

Защита на лични данни

Всяка лична информация, предоставена от който и да е потребител на този УЕБСАЙТ, се събира и обработва от АНТАЛИС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. За да научите повече, моля, вижте нашата Политика за поверителност [http://www.antalis.bg/business/home/privacy-policy.html ] и нашата Политика за „бисквитки“ [http://www.antalis.bg/business/home/privacy-policy/cookie-policy.html ], и двете налични на този УЕБСАЙТ.

a. ИТ сигурност на този УЕБСАЙТ:

АНТАЛИС се ангажира да осигури подходящи мерки за запазване на сигурността и поверителността на личните данни на потребителите, предоставени на този УЕБСАЙТ, както и за предотвратяване на тяхното изкривяване, повреждане, унищожаване или достъпа до тях от неупълномощени трети страни. Личните данни, предоставени от потребителите, се съхраняват на защитени сървъри, особено на сървъра на хостинг доставчика.

Прехвърлянето на лични данни в интернет обаче представлява съществен риск, който АНТАЛИС не може напълно да предотврати по отношение на сигурността на изпратените по този начин данни. Поради това АНТАЛИС предупреждава потребителите за потенциалните рискове, свързани с експлоатацията и използването на този УЕБСАЙТ и препоръчва на потребителите да предприемат всички необходими мерки за защита при управлението на навигацията си в интернет (като например използването на актуализиран хардуер и софтуер, актуални антивирусни мерки, мерки за поверителност за защита на идентификатори и парола и др.). Отговорност за управлението на своя идентификатор и парола носят единствено потребителите.

б. ИТ сигурност на уебсайт на трети страни или външен интернет източник, свързан с този УЕБСАЙТ:

Управлението и сигурността на личните данни, предоставени от потребителите на всеки уебсайт на трета страна или външен интернет източник, свързан с този УЕБСАЙТ, са отговорност единствено на издателите на тези външни уебсайтове или интернет източници. Те включват следните външни уебсайтове или интернет източници:

 • всеки уебсайт на трета страна или външен интернет източник, свързан с УЕБСАЙТА, като тези на издателите на „бисквитки“ на третата страна, идентифицирани в Политиката за „бисквитки“ на тази УЕБСАЙТ [http://www.antalis.bg/business/home/privacy-policy/cookie-policy.html ].

АНТАЛИС не е администратор на лични данни, тъй като не администрира управлението на данните, предоставяни директно от потребителите чрез тези външни уебсайтове или интернет източници и не може по никакъв начин да гарантира сигурността на данните, изпратени по този начин от потребителите. Потребителите трябва да са запознати с политиката за поверителност на тези външни уебсайтове или интернет източници.

Приложимо право и изключителна юрисдикция

Разпоредбите на тези общи условия за ползване се уреждат от законите на Р. България, като се изключват всички стълкновителни норми. Компетентният съд по седалището на АНТАЛИС, има изключителна юрисдикция за уреждане на всякакви различия или спорове, произтичащи от тях, освен ако не е налице специфична компетентност, произтичаща от конкретен законов или подзаконов акт.

Запитвания

Моля, изпращайте съобщения на следния адрес: sales@antalis.bg или вижте раздел „Свържете се с нас“ на УЕБСАЙТА:

 • За всякакви въпроси, информация за продуктите, представени на УЕБСАЙТА,
 • В случай, че срещнете трудности при достъпа или навигацията на този УЕБСАЙТ,
 • Ако виждате неподходящо или незаконно съдържание на този УЕБСАЙТ.
 
 
 
 
 •