Анталис и Европейския регламент REACH

Европейският регламент 1907/2006 относно записването, оценката, разрешаването и ограничаването на опасни вещества (REACH) влезе в сила на 1 юни 2007 г. Неговото прилагане на съответствие има няколко етапа и регулаторните изисквания варират в зависимост от естеството на продуктите или количество, пуснато на европейския пазар.

Reach2.jpg

 

Анталис, като дистрибутор, няма никакви задължения за предварителна регистрация или регистрация съгласно REACH.

Анталис, разбира се, работи в тясно сътрудничество със своите доставчици, за да гарантира, че те, заедно със собствените си доставчици, изпълняват необходимите изисквания и по отношение на химическите вещества, които използват, и ще продължи да го прави и в бъдеще.

Регламентът REACH също така включва задължение за информация за определени продукти, съдържащи „Вещество, пораждащо голямо безпокойство“ (SVHC)* с концентрация, по-висока от 0,1% m/m

Въз основа на нашите настоящи познания и специфичната информация, предоставена от нашите доставчици, само много малка група продукти в гамата на Анталис съдържат такива вещества. Списъкът с тези продукти и всички необходими подробности са достъпни при поискване и се актуализират при получаване на нова информация от доставчиците. Нашите екипи по продажбите са на разположение, за да отговорят на всички въпроси, които може да имате по тази тема. Ако искате повече информация, моля, вижте изтеглянията в горния десен ъгъл на страницата.

 

*